2000

Gulf Harbour

MVC-001F.JPG (94389 bytes) MVC-002F.JPG (75463 bytes) MVC-003F.JPG (77093 bytes) MVC-004F.JPG (61321 bytes) MVC-005F.JPG (65564 bytes) MVC-006F.JPG (82194 bytes) MVC-007F.JPG (65161 bytes) MVC-008F.JPG (63892 bytes) MVC-009F.JPG (62019 bytes) MVC-010F.JPG (63722 bytes) MVC-011F.JPG (67106 bytes) MVC-012F.JPG (60532 bytes) MVC-013F.JPG (62911 bytes) MVC-014F.JPG (39821 bytes) MVC-015F.JPG (54896 bytes) MVC-016F.JPG (60000 bytes) MVC-017F.JPG (58686 bytes) MVC-018F.JPG (51069 bytes) MVC-019F.JPG (52665 bytes) MVC-020F.JPG (49338 bytes) MVC-021F.JPG (68542 bytes) MVC-022F.JPG (58088 bytes) MVC-023F.JPG (62297 bytes) MVC-024F.JPG (47782 bytes) MVC-025F.JPG (57313 bytes) MVC-026F.JPG (62492 bytes) MVC-027F.JPG (46612 bytes) MVC-028F.JPG (54682 bytes) MVC-029F.JPG (59546 bytes) MVC-030F.JPG (50774 bytes) MVC-031F.JPG (53210 bytes) MVC-032F.JPG (60651 bytes) MVC-033F.JPG (48781 bytes) MVC-034F.JPG (44968 bytes) MVC-035F.JPG (43395 bytes) MVC-036F.JPG (52473 bytes) MVC-037F.JPG (53601 bytes) MVC-039F.JPG (49089 bytes) MVC-038F.JPG (45202 bytes) MVC-040F.JPG (53888 bytes) MVC-041F.JPG (60031 bytes) MVC-042F.JPG (60964 bytes) MVC-043F.JPG (64069 bytes) MVC-044F.JPG (57047 bytes) MVC-045F.JPG (53842 bytes)

Nationals(?) Lake Manuwai, Kerikeri

 MVC-049F.JPG (71387 bytes) MVC-050F.JPG (58882 bytes) MVC-051F.JPG (60119 bytes) MVC-052F.JPG (78463 bytes) MVC-053F.JPG (62053 bytes) MVC-054F.JPG (71340 bytes) MVC-055F.JPG (65096 bytes) MVC-056F.JPG (62457 bytes) MVC-057F.JPG (34042 bytes) MVC-058F.JPG (55270 bytes) MVC-059F.JPG (62435 bytes) MVC-060F.JPG (81096 bytes) MVC-061F.JPG (86660 bytes) MVC-062F.JPG (69561 bytes) MVC-063F.JPG (55267 bytes) MVC-064F.JPG (56212 bytes) MVC-065F.JPG (75917 bytes) MVC-066F.JPG (68626 bytes) MVC-067F.JPG (44657 bytes) MVC-068F.JPG (54183 bytes) MVC-069F.JPG (50229 bytes) MVC-070F.JPG (90678 bytes) MVC-071F.JPG (96219 bytes) MVC-072F.JPG (94712 bytes) MVC-074F.JPG (59988 bytes) MVC-075F.JPG (62011 bytes) MVC-076F.JPG (50605 bytes) MVC-077F.JPG (50769 bytes) MVC-078F.JPG (55938 bytes) MVC-079F.JPG (82491 bytes) MVC-080F.JPG (81009 bytes) MVC-081F.JPG (93813 bytes) MVC-082F.JPG (99446 bytes) MVC-083F.JPG (72513 bytes) MVC-084F.JPG (60664 bytes) MVC-085F.JPG (59206 bytes) MVC-086F.JPG (72042 bytes) MVC-087F.JPG (55688 bytes) MVC-088F.JPG (70706 bytes) MVC-089F.JPG (44972 bytes) MVC-090F.JPG (52949 bytes) MVC-091F.JPG (65199 bytes) MVC-092F.JPG (79333 bytes) MVC-093F.JPG (42806 bytes) MVC-094F.JPG (62368 bytes) MVC-095F.JPG (72989 bytes) MVC-097F.JPG (48253 bytes) MVC-098F.JPG (69471 bytes) MVC-099F.JPG (63259 bytes) MVC-100F.JPG (51824 bytes) MVC-101F.JPG (66801 bytes) MVC-102F.JPG (58889 bytes) MVC-104F.JPG (71298 bytes) MVC-105F.JPG (60765 bytes) MVC-106F.JPG (75370 bytes) MVC-107F.JPG (63936 bytes) MVC-108F.JPG (57132 bytes) MVC-109F.JPG (59779 bytes) MVC-110F.JPG (54538 bytes) MVC-111F.JPG (60922 bytes) MVC-112F.JPG (63945 bytes) MVC-113F.JPG (65067 bytes) MVC-115F.JPG (70838 bytes) MVC-116F.JPG (89646 bytes) MVC-117F.JPG (59987 bytes) MVC-118F.JPG (59549 bytes) MVC-119F.JPG (57273 bytes) MVC-120F.JPG (61658 bytes) MVC-121F.JPG (69076 bytes) MVC-122F.JPG (65098 bytes) MVC-123F.JPG (55986 bytes) MVC-124F.JPG (57855 bytes) MVC-125F.JPG (52957 bytes) MVC-126F.JPG (45773 bytes) MVC-127F.JPG (58197 bytes) MVC-128F.JPG (69332 bytes) MVC-129F.JPG (61865 bytes) MVC-130F.JPG (37879 bytes) MVC-131F.JPG (50673 bytes) MVC-132F.JPG (59491 bytes) MVC-133F.JPG (65106 bytes) MVC-134F.JPG (62544 bytes) MVC-135F.JPG (76796 bytes) MVC-136F.JPG (60501 bytes) MVC-137F.JPG (63268 bytes) MVC-138F.JPG (55780 bytes) MVC-139F.JPG (64692 bytes) MVC-140F.JPG (54566 bytes) MVC-141F.JPG (53744 bytes) MVC-142F.JPG (55020 bytes) MVC-143F.JPG (68896 bytes) MVC-144F.JPG (61289 bytes) MVC-145F.JPG (69379 bytes) MVC-146F.JPG (71853 bytes) MVC-147F.JPG (49397 bytes) MVC-148F.JPG (57265 bytes) MVC-149F.JPG (75322 bytes) MVC-150F.JPG (54931 bytes) MVC-151F.JPG (69358 bytes) MVC-152F.JPG (92518 bytes) MVC-153F.JPG (62857 bytes) MVC-154F.JPG (78649 bytes) MVC-155F.JPG (61946 bytes) MVC-156F.JPG (71497 bytes) MVC-157F.JPG (67794 bytes) MVC-158F.JPG (92451 bytes) MVC-159F.JPG (82847 bytes) MVC-160F.JPG (82439 bytes)

North Shore

MVC-192F.JPG (65718 bytes) MVC-193F.JPG (78847 bytes) MVC-194F.JPG (67983 bytes) MVC-195F.JPG (80491 bytes) MVC-197F.JPG (77873 bytes) MVC-198F.JPG (56864 bytes) MVC-199F.JPG (94631 bytes) MVC-200F.JPG (49225 bytes) MVC-201F.JPG (70147 bytes) MVC-202F.JPG (97237 bytes) MVC-203F.JPG (69935 bytes) MVC-204F.JPG (65781 bytes)

Gulf Harbour

 MVC-207F.JPG (85680 bytes) MVC-208F.JPG (92345 bytes) MVC-209F.JPG (50699 bytes) MVC-210F.JPG (86979 bytes) MVC-211F.JPG (63660 bytes) MVC-212F.JPG (52616 bytes) MVC-213F.JPG (61846 bytes) MVC-214F.JPG (48939 bytes) MVC-215F.JPG (57856 bytes) MVC-216F.JPG (67382 bytes) MVC-217F.JPG (73039 bytes) MVC-218F.JPG (86833 bytes) MVC-219F.JPG (74040 bytes) MVC-220F.JPG (71546 bytes)

Ghost Train Build

 MVC-231F.JPG (51219 bytes) MVC-232F.JPG (43680 bytes) MVC-233F.JPG (52602 bytes) MVC-234F.JPG (66132 bytes)

RM's North Shore

 MVC-259F.JPG (76724 bytes) MVC-260F.JPG (69982 bytes) MVC-261F.JPG (41215 bytes) MVC-262F.JPG (86732 bytes) MVC-263F.JPG (106691 bytes) MVC-264F.JPG (56100 bytes) MVC-265F.JPG (63265 bytes) MVC-266F.JPG (50608 bytes) MVC-267F.JPG (46399 bytes) MVC-268F.JPG (63176 bytes) MVC-269F.JPG (80221 bytes) MVC-270F.JPG (82297 bytes) MVC-271F.JPG (48254 bytes) MVC-272F.JPG (82376 bytes) MVC-273F.JPG (73204 bytes) MVC-274F.JPG (61018 bytes) MVC-275F.JPG (49487 bytes) MVC-276F.JPG (106847 bytes) MVC-277F.JPG (76245 bytes) MVC-278F.JPG (73068 bytes) MVC-279F.JPG (103833 bytes) MVC-280F.JPG (113984 bytes) MVC-281F.JPG (70819 bytes) MVC-282F.JPG (54448 bytes) MVC-283F.JPG (64285 bytes) MVC-284F.JPG (47971 bytes) MVC-285F.JPG (62616 bytes) MVC-286F.JPG (53099 bytes) MVC-287F.JPG (62946 bytes) MVC-288F.JPG (31279 bytes) MVC-289F.JPG (51947 bytes) MVC-290F.JPG (54714 bytes) MVC-291F.JPG (75506 bytes) MVC-292F.JPG (68027 bytes) MVC-293F.JPG (78236 bytes) MVC-294F.JPG (72428 bytes) MVC-295F.JPG (58093 bytes) MVC-296F.JPG (49592 bytes) MVC-297F.JPG (51318 bytes) MVC-298F.JPG (62577 bytes) MVC-299F.JPG (56633 bytes) MVC-300F.JPG (48366 bytes) MVC-301F.JPG (77397 bytes) MVC-302F.JPG (62799 bytes)MVC-304F.JPG (62398 bytes) MVC-305F.JPG (67913 bytes) MVC-306F.JPG (73074 bytes) MVC-307F.JPG (80166 bytes) MVC-308F.JPG (82961 bytes) MVC-309F.JPG (65263 bytes) MVC-310F.JPG (105678 bytes) MVC-311F.JPG (51790 bytes) MVC-313F.JPG (70423 bytes) MVC-314F.JPG (62818 bytes) MVC-315F.JPG (73295 bytes) MVC-316F.JPG (76146 bytes) MVC-317F.JPG (65864 bytes)

Ghost/Freight Comparison

 MVC-321F.JPG (65810 bytes) MVC-322F.JPG (63092 bytes) MVC-323F.JPG (33980 bytes) MVC-324F.JPG (42806 bytes) MVC-325F.JPG (61135 bytes) MVC-326F.JPG (40121 bytes) MVC-327F.JPG (57822 bytes) MVC-328F.JPG (61174 bytes) MVC-330F.JPG (68226 bytes) MVC-331F.JPG (70976 bytes) MVC-333F.JPG (54450 bytes) MVC-334F.JPG (53369 bytes) MVC-335F.JPG (48722 bytes)

Wattle Farm

MVC-337F.JPG (59462 bytes) MVC-338F.JPG (53384 bytes) MVC-339F.JPG (58244 bytes) MVC-340F.JPG (48446 bytes) MVC-341F.JPG (53564 bytes) MVC-342F.JPG (47594 bytes) MVC-343F.JPG (65421 bytes) MVC-344F.JPG (47859 bytes) MVC-345F.JPG (45379 bytes) MVC-346F.JPG (43455 bytes) MVC-347F.JPG (64338 bytes) MVC-348F.JPG (52175 bytes) MVC-349F.JPG (60504 bytes) MVC-350F.JPG (85687 bytes) MVC-351F.JPG (49258 bytes) MVC-352F.JPG (60525 bytes) MVC-353F.JPG (35847 bytes) MVC-354F.JPG (44034 bytes) MVC-355F.JPG (52491 bytes) MVC-356F.JPG (42378 bytes) MVC-357F.JPG (58413 bytes) MVC-358F.JPG (59500 bytes) MVC-359F.JPG (37785 bytes) MVC-360F.JPG (59909 bytes) MVC-361F.JPG (54794 bytes) MVC-362F.JPG (45384 bytes) MVC-363F.JPG (55030 bytes) MVC-364F.JPG (55602 bytes) MVC-365F.JPG (72165 bytes) MVC-366F.JPG (62380 bytes) MVC-367F.JPG (49765 bytes) MVC-368F.JPG (48511 bytes) MVC-369F.JPG (49363 bytes) MVC-370F.JPG (57682 bytes) MVC-371F.JPG (29348 bytes) MVC-372F.JPG (26380 bytes) MVC-373F.JPG (19742 bytes) MVC-374F.JPG (33686 bytes) MVC-375F.JPG (51636 bytes) MVC-376F.JPG (51307 bytes) MVC-378X.JPG (116410 bytes) MVC-379X.JPG (122327 bytes) MVC-380X.JPG (157016 bytes) MVC-381X.JPG (141330 bytes) MVC-382X.JPG (142896 bytes) MVC-383X.JPG (122896 bytes) MVC-384X.JPG (121713 bytes) MVC-385X.JPG (140158 bytes) MVC-386X.JPG (156675 bytes) MVC-387X.JPG (132699 bytes) MVC-388X.JPG (138524 bytes) MVC-389X.JPG (118044 bytes) MVC-390X.JPG (174899 bytes) MVC-390X.JPG (174899 bytes) MVC-391F.JPG (63833 bytes) MVC-392F.JPG (57567 bytes) MVC-393F.JPG (64656 bytes) MVC-394F.JPG (60918 bytes) MVC-395F.JPG (55253 bytes) MVC-396F.JPG (65922 bytes) MVC-397F.JPG (55506 bytes) MVC-398F.JPG (58493 bytes) MVC-399F.JPG (63009 bytes) MVC-400F.JPG (63550 bytes) MVC-401F.JPG (74613 bytes) MVC-402F.JPG (76738 bytes) MVC-403F.JPG (60231 bytes) MVC-404F.JPG (77099 bytes) MVC-405F.JPG (40461 bytes) MVC-406F.JPG (60726 bytes) MVC-407F.JPG (72325 bytes) MVC-408F.JPG (58535 bytes) MVC-409F.JPG (44966 bytes) MVC-411F.JPG (48996 bytes) MVC-412F.JPG (62489 bytes) MVC-413F.JPG (52398 bytes) MVC-414F.JPG (62797 bytes) MVC-415F.JPG (79462 bytes) MVC-416F.JPG (79667 bytes) MVC-417F.JPG (53754 bytes) MVC-418F.JPG (67096 bytes) MVC-419F.JPG (75156 bytes) MVC-420F.JPG (69207 bytes) MVC-421F.JPG (53044 bytes) MVC-422F.JPG (76332 bytes) MVC-423F.JPG (61856 bytes) MVC-424F.JPG (69472 bytes) MVC-425F.JPG (95138 bytes) MVC-426F.JPG (80300 bytes) MVC-427F.JPG (82700 bytes) MVC-428F.JPG (73105 bytes) MVC-431F.JPG (96400 bytes) MVC-432F.JPG (58362 bytes) MVC-433F.JPG (52620 bytes) MVC-436F.JPG (83119 bytes) MVC-439F.JPG (49667 bytes)

North Shore

MVC-445F.JPG (42821 bytes) MVC-446F.JPG (80020 bytes) MVC-447F.JPG (92246 bytes) MVC-448F.JPG (87270 bytes) MVC-449F.JPG (76275 bytes) MVC-450F.JPG (62708 bytes) MVC-451F.JPG (82177 bytes) MVC-452F.JPG (82232 bytes) MVC-453F.JPG (47442 bytes) MVC-454F.JPG (63056 bytes) MVC-455F.JPG (60753 bytes) MVC-456F.JPG (67973 bytes) MVC-457F.JPG (77046 bytes) MVC-458F.JPG (75323 bytes) MVC-459F.JPG (69915 bytes) MVC-460F.JPG (69675 bytes) MVC-461F.JPG (68834 bytes) MVC-462F.JPG (71811 bytes) MVC-463F.JPG (90890 bytes) MVC-464F.JPG (81602 bytes) MVC-465F.JPG (67322 bytes) MVC-466F.JPG (73079 bytes) MVC-466F.JPG (73079 bytes) MVC-468F.JPG (70895 bytes) MVC-469F.JPG (72736 bytes) MVC-470F.JPG (73250 bytes) MVC-471F.JPG (87751 bytes) MVC-474F.JPG (55916 bytes) MVC-475F.JPG (73281 bytes) MVC-476F.JPG (51690 bytes) MVC-477F.JPG (88500 bytes) MVC-478F.JPG (74661 bytes) MVC-479F.JPG (96418 bytes) MVC-480F.JPG (102557 bytes) MVC-481F.JPG (77867 bytes) MVC-482F.JPG (77168 bytes) MVC-483F.JPG (44114 bytes) MVC-484F.JPG (61340 bytes) MVC-485F.JPG (51594 bytes) MVC-486F.JPG (66709 bytes) MVC-487F.JPG (74214 bytes) MVC-488F.JPG (69692 bytes) MVC-489F.JPG (77306 bytes) MVC-490F.JPG (52999 bytes)

Ghost Train

MVC-494F.JPG (84096 bytes) MVC-495F.JPG (51640 bytes) MVC-496F.JPG (50052 bytes)

North Shore

MVC-497F.JPG (114577 bytes) MVC-498F.JPG (113311 bytes) MVC-499F.JPG (96788 bytes) MVC-500F.JPG (99506 bytes) MVC-501F.JPG (78322 bytes) MVC-502F.JPG (62893 bytes) MVC-503F.JPG (67806 bytes) MVC-504F.JPG (59528 bytes) MVC-505F.JPG (71968 bytes) MVC-506F.JPG (49148 bytes) MVC-507F.JPG (49675 bytes) MVC-509F.JPG (51087 bytes) MVC-510F.JPG (55499 bytes) MVC-511F.JPG (62965 bytes) MVC-512F.JPG (39584 bytes) MVC-513F.JPG (37470 bytes) MVC-514F.JPG (45766 bytes) MVC-515F.JPG (49728 bytes) MVC-516F.JPG (61607 bytes) MVC-517F.JPG (37745 bytes) MVC-518F.JPG (36812 bytes) MVC-519F.JPG (43035 bytes) MVC-520F.JPG (52767 bytes) MVC-521F.JPG (71181 bytes)

MVC-547F.JPG (52142 bytes) MVC-548F.JPG (61598 bytes) MVC-548F.JPG (61598 bytes) MVC-549F.JPG (59837 bytes) MVC-550F.JPG (59715 bytes) MVC-551F.JPG (65681 bytes)

MVC-553F.JPG (97987 bytes) MVC-554F.JPG (74302 bytes) MVC-555F.JPG (81326 bytes) MVC-556F.JPG (64369 bytes) MVC-557F.JPG (62980 bytes) MVC-558F.JPG (63113 bytes) MVC-559F.JPG (66908 bytes) MVC-560F.JPG (70109 bytes) MVC-561F.JPG (72293 bytes) MVC-562F.JPG (53669 bytes) MVC-563F.JPG (72142 bytes) MVC-564F.JPG (71064 bytes) MVC-564F.JPG (71064 bytes) MVC-565F.JPG (62189 bytes) MVC-566F.JPG (67064 bytes)

 MVC-586F.JPG (72225 bytes) MVC-587F.JPG (53412 bytes) MVC-588F.JPG (54635 bytes)

 MVC-589F.JPG (61004 bytes) MVC-590F.JPG (55614 bytes) MVC-590F.JPG (55614 bytes)

 MVC-591F.JPG (54818 bytes) MVC-592F.JPG (44122 bytes) MVC-593F.JPG (49221 bytes) MVC-594F.JPG (43117 bytes) MVC-595F.JPG (29518 bytes) MVC-596F.JPG (57995 bytes) MVC-597F.JPG (44663 bytes) MVC-598F.JPG (55551 bytes) MVC-598F.JPG (55551 bytes) MVC-599F.JPG (40482 bytes) MVC-600F.JPG (54073 bytes) MVC-600F.JPG (54073 bytes) MVC-601F.JPG (45407 bytes) MVC-602F.JPG (48539 bytes) MVC-603F.JPG (52613 bytes) MVC-604F.JPG (41186 bytes) MVC-605F.JPG (37541 bytes) MVC-605F.JPG (37541 bytes) MVC-606F.JPG (58120 bytes) MVC-607F.JPG (66727 bytes) MVC-608F.JPG (54089 bytes) MVC-609F.JPG (73732 bytes) MVC-610F.JPG (65017 bytes) MVC-611F.JPG (41581 bytes) MVC-612F.JPG (61123 bytes) MVC-613F.JPG (39196 bytes) MVC-614F.JPG (43936 bytes) MVC-615F.JPG (44631 bytes) MVC-616F.JPG (43771 bytes) MVC-619F.JPG (71206 bytes)

 MVC-633F.JPG (80334 bytes) MVC-634F.JPG (42009 bytes) MVC-635F.JPG (68548 bytes)